KUOPION PALLOSEURAN RY
SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Kuopion Palloseura ry, josta käytetään lyhennystä KuPS ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2§ SEURAN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Seuran tarkoituksena on edistää jäsentensä liikunta- ja urheiluharrastusta, kehittää jäsentensä pelitaitoja, ylläpitää ja edistää jalkapalloharrastusta Kuopion kaupungissa. Seura pyrkii juurruttamaan jäseniinsä rehdin pelitavan ja hyvän yhteishengen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla

 • kilpailutoimintaa
 • harrastustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • lasten liikunnallista iltapäivätoimintaa
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • nuorisotoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • liikuntakursseja ja -leirejä
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla kotipaikkansa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen, kehittämiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Toimeenpanemalla näytöksiä ja osallistumalla muiden järjestämiin kilpailuihin.

Seura voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa urheilu- ja vapaa-ajan tarvikkeiden myyntiä, bingo-, kioski-, baari- ja ravintolatoimintaa, mainostilan myynti- ja vuokraustoimintaa kustannus- ja monistustoimintaa, järjestää juhlia, keräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.
Toimintaansa varten seura voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, vuokrata niitä urheilutoimintaan ja ylläpitää urheilulaitoksia sekä voi vastaan ottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.
Seuran virallinen kieli on suomi ja seuran värit ovat keltainen (Pantone 108C) ja musta (Pantone Black 6C)

3§ SEURAN JÄSENNYYS LAJILIITOSSA
Seura on Suomen Palloliitto ry:n (SPL) jäsen. Seura noudattaa lajiliiton sääntöjä.

4§ JÄSENET JA JÄSENMAKSU
Seuran jäseneksi voi päästä seuran hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt sekä noudattaa SPL:n ja SPL:n piirin sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniajäseniltä ei peritä mitään maksuja.

Hallitus voi nimetä seuralle ainaisjäseniä. Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä seuran jäsen, joka on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia tai on suorittanut kymmenen vuoden jäsenmaksun. Ainaisjäsenen jäsenmaksusta päättää syyskokous.

Seuran jäsenet ovat:

 1. Pelaajajäsenet, jotka maksavat hallituksen vuosittain määräämän lisenssimaksun. Pelaajajäsenillä ei ole äänioikeutta.
 2. Vuosijäsenet, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Vuosijäsenen jäsenmaksu pitää olla maksettuna käteisellä seuran toimistolle tai näkyä seuran tiliotteessa vähintään 2 vrk ennen kevät- tai syyskokousta.
 3. Kannattajajäsenet, joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun, kannattajajäsenillä ei ole kuitenkaan äänioikeutta. Täysi-ikäisille kannattajajäsenille suunnattu mainonta voi sisältää ravintola ja alkoholimainontaa.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja osoite.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Eron katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka on laiminlyönyt maksujen suorittamisen seuralle huomautuksesta huolimatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, harjoittanut kilpailevaa toimintaa toisessa seurassa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi erottaa seurasta niin ikään jäsenen, joka toimiessaan seuran luottotehtävissä tai hallituksessa ei saamastaan suullisesta tai kirjallisesta varoituksesta huolimatta muuta tapaansa toimia tehtävässään.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulle jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Hallitus ja SPL tai SPL:n piiri voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

5§ HALLITUS
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kaksi. Syyskokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikautensa, jolloin seuran kokous kokoontuu tarvittaessa valitsemaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ HOITOKUNTA
Seuran sisällä on erillinen omakatteinen hoitokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä – kuusi varsinaista jäsentä.

Hoitokunnan varainhankita perustuu seuran varsinaisten jäsenten jäsenmaksuihin, lahjoituksiin, hoitokunnan talkootuottoihin ja KuPS ry:n kilpailutoiminnan vuokratuottoihin.

Hoitokunta jakaa vuosittain sosiaalisin perustein stipendejä joukkuetoimintaan.

Hoitokunnan alaisuudessa toimii KuPS IV.

Hoitokunta toimii KuPS ry:n sääntöjen mukaisesti.

7§ SEURAN NIMENKIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai ne henkilöt, joille hallitus antaa nimenkirjoitusoikeuden kukin yksin.

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Seuran tilikausi on 1.11. – 31.10.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ SEURAN KOKOUKSET
Seuran kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä vuosijäsenellä yksi ääni. Vuosijäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan toisen jäsenen tai asiamiehen välityksellä.

Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksessa. Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään marras-maaliskuussa ja syyskokous syys-lokakuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12§ VARSINAISET KOKOUKSET
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

13§ YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN
Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai