TALOUSOHJESÄÄNTÖ

Ohjesäännön tarkoitus
Tämän talousohjesäännön on tarkoitus antaa puitteet KuPS ry:n taloudenhoidolle, hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.

1. Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät talousasiat (säännöt 9 §) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle ja valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

2. Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät talousasiat (säännöt 9 §) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, lisäksi yhdistyslain 23 §:n mukaan yhdistyksen kokouksen on päätettävä yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuserän luovuttamisest. Seuran tilikausi
on 1.11.-31.10.


Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahaston-toimistonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt (säännöt 5 §)
Vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä
Vastaa yhdistyksen taloudenhoitoon liittyvien ohjesääntöjen valmistelusta. Ohjesäännöt vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa.
Hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion
Hyväksyy toimintakertomuksen sekä käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
Päättää tilien käyttöoikeuksista.
Hyväksyy työsuhteeseen tulevat henkilöt ja heidän työsopimukset.
Hyväksyy kilpajoukkueiden valmentajien palkkioihin ja kulukorvauksiin käytettävän kokonaissumman.


Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan talouteen ja toimintaan liittyvät tehtävät

Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.
Yhdistystä sitovat merkittävät taloudelliset sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä.
Puheenjohtaja vastaa talouspäätösten toteutuksen valvonnasta ja hyväksyy vähäiset budjetista poikkeavat kuluerät.
Puheenjohtaja allekirjoittaa toiminnanjohtajan työsopimuksen.
Puheenjohtaja hyväksyy toiminnanjohtajan kulukorvaukset ja lomat


Toiminnanjohtajan taloudenhoitoon ja sopimuksiin liittyvät tehtävät

Vastaa yhdistyksen taloudesta ja sen seurannasta hallituksen hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti.
Vastaa toimintakertomuksenluonnoksen laadinnasta.
Vastaa toimintasuunnitelmaluonnoksen laadinnasta.
Omaa käyttöoikeuden seuran hallinnon tiliin.
Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja esittelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion, laskelmat ja jne.) yhdistyksenkokoukselle.
Hyväksyy laskut ja kulukorvaukset.
Hyväksyy hankinnat taloussuunnitelmassa esitettyjen rahoituskehyksen puitteissa.
Valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talousarvioesityksen syyskokoukselle.
Vastaa muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä.


Sihteerin / toimistonhoitajan taloudenhoitoon liittyviä tehtäviä

Omaa käyttöoikeuden seuran tileihin.
Vastaa yhdistyksen kirjanpidon hoidosta.
Vastaa kirjanpitokirjojen ja tositemateriaalin lakien ja asetusten mukaisesta säilyttämisestä (kirjanpitokirjat 10 vuotta ja tositemateriaali 6 vuotta) ja arkistoinnista.
Hoitaa yhdistyksen taloutta ja varainhankintaa tehtyjen päätösten mukaisesti ja valmistelee talouteen liittyvät asiat (tilinpäätöksen, talousarvion) toiminnanjohtajalle.
Tarkistaa ja maksaa hankintoihin ja valmentajasopimuksiin liittyvät ostolaskut ja kulukorvaukset.
Huolehtii säännöllisten menojen suorittamisesta sääntöjen ja päätösten mukaisesti sekä seuraa tulojen sekä jäsenten maksamien jäsenmaksujen kertymistä.
Valmistelee yhdessä toiminnanjohtajan kanssa talousarvioesityksen hallitukselle.
Huolehtii muista hallituksen hänelle antamista tehtävistä.


Valmennuspäällikön ja junioripäällikkö taloudenhoitoon liittyvät tehtävät

Valmennuspäällikkö valmistelee ja esittelee kilpajoukkueiden ja talenttivalmentajien sopimukset toiminnanjohtajalle.
Valmennuspäällikkö allekirjoittaa valmentajasopimukset.
Harrastepäällikkö tekee harrastejoukkueiden valmentajasopimukset käytettävän kokonaissumman puitteissa.

Kassan ja pankkitilien hoito

Seuran hallinnontilien käyttöoikeus on toimistonhoitajalla ja toiminnanjohtajalla. Tilien avaamisesta, tilinkäyttäjistä ja pankki-/luottokorteista päättää hallitus.
Perustettavien joukkueiden tilit ja kirjanpito ovat seuran hallinnassa.


Joukkueiden toiminta-ja taloussuunnitelmat, rahaliikenne ja kirjanpito

Jokainen joukkue vastaa siitä, että sen talous pysyy tasapainossa ja että joukkue pystyy vastaamaan omista velvoitteistaan seurassa sovitun työnjaon mukaisesti.
Jokaisen joukkueen tehtävänä on joukkueenjohtajan ohjaamana tehdä oma talous-ja toimintasuunnitelmansa tulevalle pelikaudelle. Joukkueenjohtaja huolehtii näiden palauttamisesta seuran sihteerille tulevan tilikauden osalta 31.10. mennessä. Suunnitelmien on oltava linjassa seuran arvoihin ja toimintasuunnitelmaan.
Joukkuekohtainen tilinpäätös edellisen pelikauden osalta pitää palauttaa seuran toimistonhoitajalle 30.11. mennessä.
Edellisen tilikauden osalta joukkueenjohtajat huolehtivat toimintakertomusten palauttamisesta seuran toimistonhoitajalle 15.12. mennessä.
Rahastonhoitaja huolehtii joukkueen taloudesta ja laskutuksesta seuran järjestelmän kautta.
Joukkueen tilinkäyttöoikeuden omaavat henkilöt sitoutuvat käyttämään joukkueen tilin varoja tunnollisesti ja noudattamaan verohalinnon ja seuran toimintalinjan päätöksiä.
Rahastonhoitajat toimittavat joukkueen kirjanpidon (tiliotteet tiliöityinä ja kuitit) toimistonhoitajalle kuukausittain seuraavan kk:n 15. päivään mennessä.

Joukkueelle tulevat ostolaskut tarkastaa joukkueenjohtaja, hyväksynnän jälkeen joukkueen rahastonhoitaja maksaa ko. laskut. Erotuomareille maksettavat palkkiot ja mahdolliset jojon kulukorvaukset kulkevat aina hallinnon palkanlaskennan kautta, palkanlaskenta maksaa palkkiot erotuomareille (ja siirtää summat tulorekisteriin),hallinto laskuttaa sisäisesti maksetut summat joukkueelta.

Seuran joukkueet saavat tehdä varainhankintaa hyödykemyynnillä seuraavan ohjeistuksen mukaisesti.
Hyödykemyynnistä saatu tuotto saa olla enintään 2500€ / vuosi / joukkue.

Hyödykemyynnin ohjeistus

  • Myyntikampanja toteutetaan joukkueen jäsenten toimesta talkootyönä
  • Myyntikampanja kohdistuu joukkueen jäseniin ja heidän perheenjäseniinsä sekä tuttaviin ja naapureihin.
  • Tuotemarkkinointi toteutetaan suoramarkkinointina edellä mainittuihin kohderyhmiin
  • Tuotetilausmäärät ja tilaajat listataan. Listat toimitetaan yritykselle, joka toimittaa tilatut tuotteet joukkueelle
  • Joukkue jakaa tuotteet ja perii tilaajilta maksut. Joukkue tilittää maksut yritykselle, vähentäen ensin sovitun provision.
  • Jokainen myyntikampanja aloitetaan ja päätetään erikseen. Kampanjat ovat lyhytkestoisia ja kampanjoilla ei ole kiinteää myyntipaikkaa.
  • Saadut tuotot käytetään koko joukkueen hyväksi yleishyödylliseen toimintaan, ei vain kampanjaa osallistuvien perheiden hyväksi.
  • Joukkuekohtainen hyödykemyynnistä saatu tuotto on enintään 2500€ / vuosi.


Sijoitustoiminta ja omaisuuden hoito
Sijoitustoimintaan liittyvät päätökset tehdään hallituksessa. Hankittavan omaisuuden tulee olla riskitöntä ja nuoriso-ja urheilutoiminnalle eettisesti soveliasta.
Kalustosta ja muusta irtaimesta käyttöomaisuudesta pidetään luetteloa. Luettelon pitämisestä vastaa toimistonhoitaja.

Tilinpäätösaikataulu ja tilintarkastus

Päättyvän tilikauden (1.11.-31.10.) tilien on oltava valmiina tilintarkastajille annettavaksi viimeistään 28.2.. mennessä.
Hallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 28.2. mennessä.
Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
Kevätkokous on pidettävä 31.3. mennessä.


               Kuopion Palloseura ry
               Kaartokatu 6, 70620 Kuopio 
               Y-tunnus: 0281218-4

               Puh. +358172668571

KuPS -Elämänmittainen tarina- Banzai